DOKUMENTY SZKOLNE  
 

Dokumenty :

Charakterystyka szkoły

Statut Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Regulamin szkolny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE W GÓRZE NA LATA 2016/2019

Program poprawy efektywności kształcenia

Program wspierania uzdolnień


Regulaminy:

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Górze

Regulamin uczniów dowożonych

Regulamin wieczorków i dyskotek szkolnych

Regulamin wycieczek

Regulamin przyznawania stypendiów

wiadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Regulamin wypożyczania podręczników.

Regulamin przyznawania tytułu Osobowości Szkoły


Procedury:

Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej - samookaleczenia, myśli samobójcze, inne zachowania ryzykowne.

Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do budynku szkoły

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki.

Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole

Procedura postępowania i metody współpracy nauczycieli z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Procedura dotycząca wyglądu i stroju ucznia.

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych