GIMNAZJUM WCZORAJ I DZIŚ

Fragment opracowania: "10 lat Gimnazjum nr 1" pod redakcją p. Barbary Podwińskiej - Bućkowskiej oraz p. Małgorzaty Stolarczyk

            Zaczęło się 1 września 1999 roku. Wtedy właśnie rozpoczęła się reforma oświaty w Polsce. W jej wyniku powstało Gimnazjum nr 1 w Górze. Decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Górze z dnia 22 marca 1999 r. oraz na mocy uchwały nr VII/25/99 Rady Miejskiej w Górze założono nową szkołę publiczną o nazwie Gimnazjum nr 1 w Górze z siedzibą przy ul. Szkolnej 2.

Dyrektorem szkoły została pani Józefa Leśkiewicz, pełniąca wcześniej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Górze (działalność SP 2 wygasła w 2001r.), na bazie której powstało gimnazjum, wicedyrektorem pozostała p. Małgorzata Król (pełniąca tę funkcję również w SP nr 2). W pierwszym roku istnienia gimnazjum w szkole uczyło się 208 uczniów realizujących obowiązek szkolny w ośmiu oddziałach klasowych.

Pierwsza  Rada Pedagogiczna w Gimnazjum nr 1, w posiedzeniu której uczestniczył  sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Górze – p. Tadeusz Otto, zebrała się 31 sierpnia 1999 r. Tworzyli ją:

mgr Józefa Leśkiewicz – Dyrektor Gimnazjum nr 1

mgr Małgorzata Król     - Wicedyrektor

mgr Bernard Bazylewicz – matematyka

mgr Ewa Bezak – biologia

mgr Barbara Bućkowska – j. polski

mgr Robert Burdziuk – wych. fizyczne

mgr Maria Chomicz – historia

mgr Mirosław Dec – chemia

mgr Roman Dimitriu – plastyka

mgr Jolanta Dembińska – j. polski

Agata Figiel – j. angielski

mgr Tomasz Fogt – informatyka

mgr Barbara Gudalewicz – wos

mgr Aneta Juska – muzyka

mgr Elżbieta Janusz – religia

mgr Małgorzta Król – wych. fizyczne

Izabela Kucharska – j. niemiecki

mgr Józef  Łopuszyński – matematyka

mgr Magdalena Mielczarek – wych. fizyczne

mgr Agnieszka Niedźwiedzka – matematyka, fizyka

Ewa Nowicka – religia

mgr Elżbieta Okoń – matematyka

mgr Inga Ozdoba – biblioteka

mgr Teresa Pluta – fizyka

mgr Maria Polak – pedagog

Helena Radoszko – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Bernarda Sitnik – geografia

mgr Małgorzata Smolińska – historia

mgr Barbara Strzałka – j. polski

mgr Walenty Szabłowski  - wych. fizyczne

W pierwszym roku istnienia gimnazjum wszelkie działania koncentrowały się przede wszystkim na stworzeniu odpowiednich warunków bazowych, które umożliwiłyby prawidłową realizację planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego nowej placówki – Gimnazjum nr 1 i istniejącej Szkoły Podstawowej nr 2.

Podejmowano więc prace związane z wyposażeniem szkoły i zwiększeniem jej funkcjonalności. Gromadzono sprzęt i pomoce naukowe, tworzono organizacje uczniowskie, a następnie rozwijano ich działalność. W prace te zaangażowani zostali również rodzice, którzy we wrześniu 2000 r. na ogólnym zebraniu powołali Radę Rodziców. Na przewodniczącego wybrano pana Tadeusza Rolnego.

W następnych latach funkcję tę pełnili:  pani Bożena Grzegorczyk, pani Małgorzata Dams,  a obecnie pani Mariola Pudełek.

Od tej pory zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowano przy współpracy nowo powołanej Rady.

Szczególnie pomocni byli rodzice podczas prac zmierzających do nadania szkole imienia. Dzięki ich zaangażowaniu ufundowano sztandar, a obchody jubileuszu szkoły zyskały odpowiednia oprawę.

1 września 1999 r. był dniem szczególnym, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla nauczycieli, albowiem do szkół „wkroczyła” reforma oświaty, stawiająca nowe wyzwania.

2 września w szkole rozpoczął się normalny dzień pracy, rozkłady materiału do poszczególnych przedmiotów zastąpiły plany wynikowe, tworzono szkolne zestawy podręczników i programów nauczania, powstały zespoły przedmiotowe i zespół wychowawców, rozpoczęto prace nad tworzeniem wewnątrzszkolnego prawa, regulaminów…

Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem została p. Agnieszka Niedźwiedzka, Michał Radoszko pełnił funkcję przewodniczącego, a Katarzyna Hołtra – wiceprzewodniczącej.

Powołano Rzecznika Praw Ucznia, którym została p. Aneta Juska, a od 2002 r. funkcję tę pełni do dzisiaj p. Mirosław Dec,  pierwszym Rzecznikiem Praw Ucznia z ramienia młodzieży był Michał Radoszko.

W roku szkolnym 2002/2003 opiekunem SU został p. Mirosław Wesołowski, przewodniczącą – Małgorzata Ubych, zastępcą – Karolina Kosowska, a Rzecznikiem Praw Ucznia – Andrzej Kościukiewicz.

9 kwietnia powołano w szkole WDN – Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli - którego liderami zostali p. Barbara Bućkowska i p. Bernard Bazylewicz.

Od 1 września 2001 r. - w drodze konkursu - na stanowisko dyrektora szkoły została wybrana p. Mariola Żywicka, na wicedyrektora powołano p. Anetę Juskę.

Wspólnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców i uczniów wypracowano program wychowawczy szkoły, którego mottem stały się słowa:

„Praca wychowawcza należy do najtrudniejszych, ale także do najciekawszych. Realizacja programu wychowawczego może być porównywana do pracy nie tylko rzeźbiarza urabiającego bezkształtny żywy marmur według własnych lub narzuconych koncepcji, ale do ogrodnika pochylającego się z szacunkiem nad kwiatem, któremu pomaga w rozwoju”

(Wanda Papis „Życie i miłość”).

Od początku istnienia byliśmy szkołą, w której nacisk kładzie się na wysoki poziom nauczania oraz bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków zostały uruchomione: sala komputerowa, biblioteczne centrum multimedialne ze stałym łączem internetowym           i stanowiskami komputerowymi dla uczniów.

„Jesteśmy szkołą uczącą się i rozwijającą samodzielność, przedsiębiorczość, poczucie odpowiedzialności oraz wychowującą przyszłego obywatela Europy XXI wieku”.

W codziennej pracy z uczniami przyświeca nam myśl Horacego: „Ośmiel się być mądrym”.

W trosce o dobro ucznia:

 • realizujemy ogólnoszkolne projekty mające na celu rozwijanie twórczego i krytycznego myślenia,
 • diagnozujemy uczniowskie zainteresowania, uzdolnienia, motywacje i style uczenia się,
 • wypracowaliśmy koncepcję wspierania uzdolnień i sformułowaliśmy cele programu stymulującego zdolności uczniów,
 • nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności z zakresu technik uczenia się, komunikacji, kompetencji wychowawczych,
 • prowadzimy wszechstronne działania mające na celu wzmacnianie wśród uczniów poczucia własnej wartości,
 • aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • z dokonań Marii Skłodowskiej-Curie uczyniliśmy ideę przewodnią systemu wychowawczego szkoły.
 

10 października 2003 r. nasze gimnazjum otrzymało zaszczytny tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”.

Gimnazjum nr 1 w Górze funkcjonuje już 10 lat, w trakcie których wiele się wydarzyło. Część nauczycieli przeszła na emerytury, część odeszła do innych szkół, przybyli nowi.

21 czerwca 2002 r. pożegnaliśmy pierwszych absolwentów gimnazjum.

Warto poznać bliżej historię naszej placówki, to - jak powstawała, jak nauczyciele poradzili sobie z wyzwaniami stawianymi przez MEN w dobie reformowania oświaty oraz jakie formy i metody wypracowywali po to, by uczniowie z sentymentem wspominali szkołę. Tę dziesięcioletnią historię tworzyli wszyscy: uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna i niepedagogiczni pracownicy szkoły.

 

BAZA SZKOŁY

 

W pierwszym roku działalności w Gimnazjum nr 1 znajdowało się 13 sal lekcyjnych: gabinet biologiczny, chemiczny, fizyczny, historyczny, geograficzny, 4 sale języka polskiego, 2 języków obcych,1 matematyczna, 1 katechetyczna. Uczyło się w nich 208 gimnazjalistów. Nad prawidłowym rozwojem i higieną młodych ludzi czuwała pielęgniarka szkolna, która udzielała uczniom doraźnej pomocy medycznej. W roku 2003 zagospodarowano pomieszczenie na parterze, do którego przeniesiono bibliotekę i czytelnię, gdzie obecnie znajduje się również nowoczesne centrum multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej hali sportowo-rekreacyjnej „Arkadia” oraz  terenów położonych w pobliżu stadionu sportowego.

Obecnie szkoła posiada:

 • 3 pracownie języka polskiego,
 • 2 pracownie matematyki,
 • pracownię biologiczną,
 • pracownię chemiczną,
 • pracownię geograficzną,
 • pracownię fizyczną,
 • 2 pracownie języków obcych,
 • pracownię historyczną,
 • pracownię katechetyczną,
 • pracownię informatyczną,
 • pracownię muzyki i plastyki,
 • salę konferencyjną.

W szkole znajduje się:

·         bogato wyposażona biblioteka szkolna z czytelnią i centrum multimedialnym,

·         świetlica dla uczniów dojeżdżających,

·         pokój pedagoga i psychologa,

·         w budynku LO mieści się gabinet pielęgniarki.

Od roku 1999 nasze gimnazjum zmieniło swoje oblicze. Estetyczny wygląd sal i korytarzy zwraca uwagę każdego, kto po raz pierwszy wchodzi w progi szkoły. Ważną funkcję spełnia radiola, przez którą do uczniów, nauczycieli docierają komunikaty i informacje o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły. Radiola spełnia również rolę szkolnego radia. Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła posiada monitoring, dzięki któremu każdy uczeń może czuć się bezpiecznie w jej murach. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery ze stałym łączem internetowym, telewizory, odtwarzacze DVD i CD.

Wymieniono podłogi w większości sal oraz okna w klasach i na korytarzach. Położono płytki przed szkołą, dzięki czemu wejście do budynku prezentuje się okazale.Baza szkoły jest do dziś systematycznie wzbogacana i modernizowana. Duży nacisk kładzie się na estetykę pomieszczeń szkolnych.

Dzień 3 czerwca 2005 r. zapisał się w historii Gimnazjum nr 1 w Górze jako jeden z najważniejszych, wtedy właśnie miała miejsce uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie i ceremonia wręczenia sztandaru naszej szkole. Wybory patrona poprzedziły czerwcową uroczystość. Demokratycznie wyłoniono wybitną Polkę, dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla - Marię Skłodowską-Curie. Dziekan ks. Marek Biały, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze, poświęcił sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, a w budynku gimnazjum odsłonięto tablicę pamiątkową.

W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

Tadeusz Wrotkowski – Burmistrz Góry

Barbara Bednarczyk – wizytator – przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu

Pułkownik Roman Mazur – dowódca jednostki 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie

Roman Dimitriu – dyrektor Domu Kultury w Górze

Ks. Marek Biały – dziekan Parafii Św. Katarzyny w Górze

Irena i Benedykt Bekusowie – właściciele pracowni kamieniarskiej  w Piławie Górnej

Alicja i Henryk Faronowie – właściciele firmy „HAAS” w Piławie Górnej

Władysław Stanisławski – prezes PSS „Społem” w Górze

Stanisław Hołtra – dyrektor Inspektoratu PZU w Górze

Irena Krzyszkiewicz – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze

Ryszard Górski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Górze

Helena Wawrzyńczak – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Górze

Jerzy Żywicki – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Górze

Andrzej Paradowski – właściciel Przedsiębiorstwa Drogowego „Drogtranz”       w Górze

Jerzy Syposz – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Wersalin” w Kamieniu Ząbkowickim

Tadeusz Wojtczak – dyrektor Przedsiębiorstwa Drzewnego „Tartak” w Górze

Ernest Wemer – dyrektor Banku Zachodniego WBK SA  ODDZIAŁ w Górze

Michał Baworowski – dyrektor Banku Polskiego PKO SA ODDZIAŁ w Górze

Wiesława i Stanisław Lesiakowie – właściciele firmy fotograficznej „MINI LAB” w Górze

Henryk Palczyński – właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo – Handlowego w Górze

Bożena Grzegorczyk – przewodnicząca Rady Rodziców

Urszula Fogt – skarbnik Rady Rodziców

Małgorzata Dams, Krzysztof Stadnik, Teresa Kołakowska, Barbara Adutis, Małgorzata Szynkarek, Iwona Świtek, Anna Kopaniecka – przedstawiciele Rady Rodziców  

Tablicę pamiątkową ufundowali państwo: Irena i Benedykt Bekusowie oraz Alicja i Henryk Faronowie. Obraz olejny z wizerunkiem Patronki namalował pan Roman Dimitriu.

W skład pocztu sztandarowego  rodziców Gimnazjum nr 1 wchodzili:

Pani Bożena Grzegorczyk – przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Urszula Fogt – skarbnik Rady Rodziców

Pan Krzysztof Stadnik  - członek prezydium Rady Rodziców

Poczet sztandarowy uczniów Gimnazjum nr 1 stanowili:

Patrycja Wciórka – uczennica klasy II d

Jowita Łasica – uczennica klasy I e

Michał Cieślak – uczeń klasy II c