Kontakt z rodzicami  
 

Zarządzenie nr 2-2013/2014 r. z dnia 04.03.2014 r.

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do I klasy Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2014/2015.

 

Na podstawie ar. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami),  Rozp. MEN z dnia 20.02.2004 r. i  20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz.232) i Zarządzeniem nr 5/2014  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2014 r.  oraz § 24 Statutu Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze, ustalam:

 

1.     Składanie podań o przyjęcie do klasy I Gimnazjum nr 1 oraz kwestionariuszy dla kandydata, przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i aktualnie uczęszczających do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3  w Górze, odbędzie się w sekretariacie gimnazjum, w terminie od 02 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.

 

2.     Zebranie rodziców i uczniów klas szóstych, należących do obwodu naszej szkoły, odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 r.  o godz. 1630 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze.    

 

3.  Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie  szóstej odbędzie się  w dniach  od 27 czerwca 2014 r.  do 30 czerwca 2014 r.           

 

4.     Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy I nastąpi dnia 08 lipca 2014 r. 

 

5.     Termin przeprowadzenia testów badających poziom umiejętności z języka obcego podany będzie do wiadomości

          po ustaleniu z dyrektorami szkół podstawowych (przewidywany – ostatni tydzień maja br.).

 

 

                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                    mgr inż. Mariola Żywicka

 


 

KONTAKTY Z RODZICAMI  II SEM. 2016/2017

 


 
-

Ważne dla rodziców NOWE ZAGROŻENIA  - „DOPALACZE”