2016/2017


LISTY KLAS PIERWSZYCH - AKTUALIZACJA!!!
klasa Ia
klasa Ib

klasa Ic


PODRĘCZNIKI

KLASA I

KLASA II
KLASA III

 


 

Zarządzenie nr 6-2015/2016 r. z dnia 16.03.2016 r.
Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze
w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do I klasy Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2016/2017.


Na podstawie ar. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
z późniejszymi zmianami), Rozp. MEN z dnia 20.02.2004 r., 20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz.232),
Zarządzeniem nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r., Uchwałą nr XVII/127/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz § 24 Statutu Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze, ustalam:

1. Składanie podań o przyjęcie do klasy I Gimnazjum nr 1 oraz kwestionariuszy dla kandydata, przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i aktualnie uczęszczających do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Górze, odbędzie się w sekretariacie gimnazjum, w terminie od 01 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
2. Zebranie rodziców i uczniów klas szóstych, należących do obwodu naszej szkoły, odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze.
3. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej odbędzie się w dniach od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:oo
4. Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy I nastąpi dnia 08 lipca 2016 r. do godz. 15:oo.

Dyrektor szkoły

 

 

WAŻNE DOKUMENTY!!!

DO POBRANIA

WNIOSEK O PZYJĘCIE DO GIMNAZJUM

ZASADY REKRUTACJI 

ZAŁĄCZNIKI