Rzecznik Praw Ucznia
w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze

 

  Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
 • zapoznawanie oraz propagowanie praw i obowiązków ucznia,
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
 • rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów,
 • mediacja między stronami konfliktu,
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
 • ścisła współpraca z różnymi organami szkoły.

 

  Tryb postępowania w kwestiach spornych:
 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
 4. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 5. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

 Funkcję rzecznika sprawuje p. Anna Dębkowska, nauczyciel matematyki i fizyki, sala nr 17.