MISJA i WIZJA SZKOŁY, WIZERUNEK ABSOLWENTA  
 

 

MISJA SZKOŁY

Misją Gimnazjum nr 1 w Górze jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw naszych uczniów, aby potrafili wykorzystać je w dalszym etapie nauki, byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Na każdym poziomie nauczania misja przybiera różne formy:

·         w klasie I – INTEGRACJA – „W szkole nie jesteś sam – zauważ drugiego, doceń siebie”

·         w klasie II – TWÓRCZE DZIAŁANIE – „Możesz wiedzieć więcej i być kimś więcej”

·         w klasie III – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – „Uczysz się dla siebie”.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

·         nauczy uczyć się;

·         opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (w tym komputera i Internetu);

·         pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości.

·         pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji

     z innymi ludźmi;

·         nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi;

·         stanie się odpowiedzialnym za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego;

·        zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

Organizując proces dydaktyczny, poszukujemy najlepszych warunków jakości kształcenia,     a wychowując ucznia, przygotowujemy go do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków    w myśl zasady, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". Priorytetem naszej szkoły jest przygotowanie młodzieży do zdobywania wiedzy  i umiejętności pozwalających żyć               w zmieniającej się rzeczywistości. Czynimy to w oparciu o szeroką ofertę edukacyjną, uwzględniającą umiejętności sprawnego posługiwania się dwoma językami i technologią informacyjną. Wspieramy ucznia we wszechstronnym rozwoju osobowości, zdolnej              do funkcjonowania w sferze indywidualnej, społecznej, moralnej i etycznej – zgodnie              z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi.

Gwarantujemy najwyższą jakość nauczania i wychowania.

Wspólnie z rodzicami wychowamy młodego człowieka, który będzie umiał znaleźć sens życia i będzie szanował godność każdej osoby.

 

WIZJA SZKOŁY

Nasza wizja opiera się na kilku fundamentach:

Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni: uczniowie, nauczyciele, rodzice.

W planowaniu pracy dydaktycznej szczególną uwagę zwracamy na:

- wysoki poziom nauczania,

- wszechstronny rozwój osobowy ucznia,

- promowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych.

Dążymy do kształtowania właściwych postaw moralnych, ucząc tolerancji, serdeczności i wzajemnej pomocy.

Dbamy o pozytywny wizerunek w środowisku.

Efektywnie współpracujemy z rodzicami, włączając ich do działań opiekuńczych,

wychowawczych i organizacyjnych.

Dajemy uczniom poczucie bezpieczeństwa, zapewniamy życzliwą atmosferę i różnorodną pomoc.

Zapewniamy uczniom udział w projektach edukacyjnych.

Gwarantujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Organizujemy opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Zależy nam na stworzeniu takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień.

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA

 

Mamy świadomość, że rozwój młodego człowieka zależy przede wszystkim od niego i jego życiowych decyzji, ale zadaniem szkoły jest wspieranie i służenie pomocą uczniowi i jego rodzicom. Naszym celem jest ukształtowanie postawy absolwenta, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
 • jest wyposażony w kompetencje kluczowe, które pomogą mu na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;
 • zna dwa języki obce, dzięki czemu będzie umiał komunikować się w nowoczesnym świecie;
 • jest człowiekiem kulturalnym, umiejącym zachować się stosownie do sytuacji, obdarza szacunkiem innych i samego siebie;
 • dba o swoje zdrowie, rozwój i przyszłość;
 • realizuje swoje zainteresowania i pasje;
 • jest asertywny wobec zagrożeń otaczającego świata, odrzuca szkodliwe propozycje spędzania czasu i doboru towarzystwa;
 • odznacza się tolerancją, poczuciem sprawiedliwości, lojalnością i odwagą w walce ze złem i opowiada się po stronie prawdy i dobra, przestrzega norm etycznych;
 • charakteryzuje się życiową mądrością, dokonuje właściwych wyborów, wykorzystując własne doświadczenia;
 • jest człowiekiem przywiązanym do tradycji i historii własnego narodu.
 • umie podejmować decyzje, jest kreatywny i przedsiębiorczy;
 • przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny;
 • konsekwentnie dąży do wyznaczonych celów;
 • przestrzega praw człowieka;
 • jest otwarty, tolerancyjny, gotowy do akceptacji odmienności kulturowej czy wyznaniowej;
 • dostrzega potrzeby innych ludzi, wyróżnia się wrażliwością i empatią;
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki (pod względem merytorycznym i mentalnym);
 • umiejętnie wykorzystuje technologię informatyczną;
 • umie radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jest asertywny, pokojowo rozwiązuje konflikty;
 • preferuje zdrowy styl życia, czuje się współodpowiedzialny za stan środowiska naturalnego;
 • świadomie wybiera właściwe wzorce osobowe i autorytety.
Absolwent  naszego  gimnazjum  to  wszechstronnie  wykształcony  człowiek, który jest świadomy  praw  i  obowiązków funkcjonujących  w  demokratycznym  społeczeństwie, wrażliwy  na  potrzeby  innych, o wysokiej kulturze osobistej, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały, kreatywny. Podejmuje różnorodne inicjatywy, uczestniczy w kulturze, szanuje tradycję i kulturę własnego oraz innych narodów. Ma poczucie własnej wartości.